แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2015 ©
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร.035-709-089, e-mail : guidance_rmutsb@hotmail.com
ออกแบบปละพัฒนาโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ